top of page

                                                         

 

 

                                                        REGULAMIN SKLEPU PORTRETY ROŚLIN

 

 

 

 

1. Postanowienia wstępne

1.1 Romana Roman  prowadząca Pracownię Portrety Roślin z siedzibą w Izabeli (05-462), ul Miłego Dnia 29, NIP 1131400746, adres elektroniczny pracowniaportretyroslin@gmail.com numer telefonu +48 501215708 zwana dalej „Sprzedawcą” lub „Portrety Roślin” ustanawia niniejszym regulamin korzystania ze sklepu internetowego www.portretyroslin.com - zwany dalej „Regulaminem”

 

1.2  Niniejszy Regulamin określa sposób sprzedaży, zasady i warunki techniczne dokonywania zakupów w Sklepie internetowym Portrety Roślin (zwanym dalej „Sklepem internetowym”) za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.portretyroslin.com.

1.3 Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www, o której mowa w pkt 1.2 Regulaminu w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

1.4 Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania ze Sklepu internetowego oraz obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Wymagania techniczne

2.1 Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Klient, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w pkt 2.1 wymagań lub nie ma aktywnego konta e-mail nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do Sklepu internetowego.

3. Definicje

3.1 Określeniom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, jak również wszelkie inne dokumenty odnoszące się do jego przedmiotu, nadaje się następujące znaczenie:

3.1. Administrator Danych Osobowych – oznacza Romanę Roman prowadzącą Pracownię Plastyczno Przyrodniczą Portrety Roślin, z siedzibą w Izabeli (05-462), ul. Miłego Dnia 29, NIP 1131400746, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów.

3.1.1   Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

3.1.2   Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi Towarów lub Produktów określonych w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na

podstawie Umowy sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (kuriera, Poczty Polskiej, lub innego wyznaczonego przez Sprzedawcę);

3.1.3   Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, który umożliwia Klientowi dostęp do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym;

3.1.4   Klient –  pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i Zamówienia w Sklepie internetowym;

3.1.5   Konto Klienta – oznacza zasób internetowy Sklepu internetowego, do którego dostęp posiada Klient. Funkcje zainstalowane na Koncie Klienta umożliwiają mu swobodne dokonanie Zamówienia w Sklepie internetowym;

3.1.6   Login – indywidualne, ustalone przez Klienta, indywidualizujące go oznaczenie, składające się z ciągu nie więcej niż trzydziestu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym;

3.1.7 Usługa Newsletter - polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, informacji o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy;

3.1.8 Rejestracja – oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient ustala swój indywidualny Login oraz Hasło;

3.1.9 Sklep internetowy – oznacza sklep internetowy dostępny na stronie www.portretyroslin.com , prowadzony przez Romanę Roman z siedzibą w Izabeli (05-462), ul. Miłego Dnia 29, NIP 1131400746, adres poczty elektronicznej: pracowniaportretyroslin@gmail.com,  numer telefonu: +48 501215708 zwany dalej „Sprzedawcą” lub „Portrety Roślin”

3.1.10 Sprzedawca, Usługodawca, Portrety Roślin - oznacza Romana Roman prowadząca pracownię Plastyczną Przyrodniczą Portrety Roślin z siedzibą w Izabeli (05-462), ul. Miłego  Dnia 29, NIP 1131400746, adres poczty elektronicznej: pracowniaportretyroslin@gmail.com/ numer telefonu: +48 501215708 zwana dalej „Sprzedawcą”, która jest właścicielem Sklepu Internetowego www.portretyroslin.com ;

3.1.11 Strona internetowa lub Witryna – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy Portrety Roślin, działający w domenie www.portretyroslin.com ;

3.1.12 System teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

3.1.13 Towary lub Produkty – oznacza Produkty prezentowane na stronie Sklepu internetowego, na które Klient może złożyć Zamówienie;

3.1.14 Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Portrety Roślin z Klientem Sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

3.1.15 Zamówienie, Formularz Zamówienia – oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Rejestracja

4.1 Aby utworzyć Konto Klienta, Klient jest obowiązany dokonać Rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

4.2 W trakcie Rejestracji Klient:

4.2.1 wypełnia lub potwierdza dane dotyczące: imienia i nazwiska Klienta, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania lub adresu dostawy, jeśli jest inny niż adres zamieszkania;

4.2.2 zostaje poproszony o zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie Regulaminu;

4.2.3 ustala swój indywidualny Login i Hasło;

4.3 Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta Rejestracji;

4.4 Wypełniając formularz Rejestracji Klient oświadcza, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją Zamówienia;

4.5 Wypełniając formularz Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami dokonanymi przez Klienta w Sklepie internetowym. Na podany przez Klienta adres mailowy Sprzedawca przesyła również potwierdzenie Rejestracji w Sklepie internetowym, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta Klienta;

4.6 Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym

5. Postanowienia ogólne

5.1 Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz w siedzibie pracowni. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem stron internetowych Sklepu internetowego lub telefonicznie. Na czas występowania pandemii Covid-19 zakupy w siedzibie pracowni zostają zawieszone.

5.2  Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów na terenie Polski.

5.3 Zamieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego informacje o Produktach prezentowanych do sprzedaży pochodzą od producenta Produktów.

5.4 Ceny Towarów prezentowane na Stronie internetowej Sklepu internetowego są cenami brutto (Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT), wyrażonymi w złotych polskich i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze Dostawy i składaniu zamówienia.

5.5 Podane ceny są wiążące w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

5.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, dostępnych w Sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 5.5.

5.7 Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie.

5.8 Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą w momencie dojścia do Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę.

5.9 Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.

5.10 Sprzedawca przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia Klientowi poufności przy dokonywaniu przez niego czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

5.11 Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Zabrania się korzystania ze Sklepu internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

5.12 Usługa Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracowniaportretyroslin@gmail.com bądź też pisemnie na adres: Romana Roman,   Pracownia Portrety Roślin ul. Miłego Dnia 29, 05-462 Izabela. Po otrzymaniu żądania, Usługodawca usuwa Konto Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania żądania.

5.13 Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, bądź też z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 6. Zamówienie

6.1 Aby złożyć Zamówienie Klient wybiera Produkty prezentowane w Sklepie internetowym, po czym umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient może przeglądać zawartości swojego koszyka oraz kontrolować wartość Zamówienia. Po podjęciu decyzji o zakupie, wyborze sposobu Dostawy oraz formy płatności, Klient, posiadający Konto Klienta, w celu złożenia Zamówienia, zostanie przekierowany do formularza, umożliwiającego zalogowanie się, gdzie zobowiązany będzie podać swój Login i Hasło. Po zalogowaniu Klient podaje informacje o wybranym adresie dostawy, sposobie dostawy oraz wybiera metodę płatności. W kolejnym kroku Klient potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie rubryki „Potwierdzam zamówienie i płacę”.

6.2. W razie dokonywania zakupów przez Klienta, który nie dokonał Rejestracji i nie posiada Konta Klienta, po zaznaczeniu rubryki „Zaloguj”, ma on możliwość kontynuowania zakupów jako gość, gdzie uzupełnia informacje dotyczące: adresu mail, imienia, nazwiska, adresu, telefonu oraz możliwości zapisania się do Newslettera . W kolejnym etapie Klient wybiera sposób dostawy, metodę płatności oraz potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie rubryki „Potwierdzam zamówienie i płacę”.

6.3. W obydwu przypadkach zakupów, Klienci przed wysyłką Zamówienia są dodatkowo informowani o łącznej kwocie zakupów oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jeżeli takie występują, a Klient ma możliwość anulowania Zamówienia zgodnie z pkt 6.6. Regulaminu.

6.4 Zamówienia można składać przez całą dobę przez cały rok kalendarzowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji Zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy, a także inne wyznaczone dni, co nie ma jednak wpływu na te Zamówienia, które zostały złożone przed datą poinformowania przez Sprzedawcę o dniach wolnych. Informacje o zawieszeniu realizacji Zamówień będą publikowane na Stronie internetowej. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do wprowadzania przerw technicznych w funkcjonowaniu Sklepu internetowego związanych z koniecznością wprowadzenia czynności konserwacyjnych, technicznych lub modernizacyjnych. Przerwy techniczne nie wpływają na realizację Zamówień złożonych przed taką przerwą. O konieczności przerwy technicznej Sprzedawca będzie każdorazowo informował na Stronie internetowej Sklepu podając również informacje o przewidywanym czasie trwania przerwy technicznej.

6.5 Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta.

6.6 Klient może żądać anulowania Zamówienia, jednakże musi to nastąpić nie później niż do godziny 15.00 dnia poprzedzającego dzień Dostawy Zamówienia w przypadku dostawy transportem Sprzedawcy lub do czasu rozpoczęcia realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia dostarczanego za pośrednictwem dostawcy zewnętrznego. W celu anulowania Zamówienia, Klient wysyła żądanie anulowania zamówienia na adres mailowy pracowniaportretyroslin@gmail.com

6.7 W razie braku zamówionego Towaru lub Produktu albo gdy zamówiony Towar lub produkt jest niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia.

6.8 Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika Sprzedawcy (w przypadku transportu własnego Sprzedawcy), firmy kurierskiej lub pracownika Poczty Polskiej, czy dostarczony Towar jest zgodny ze złożonym Zamówieniem. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

7. Dostawa

7.1 Sprzedawca realizuje Dostawę zarówno na terytorium Rzeczypospolitej.

7.2 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

7.3 Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy bez wad.

7.3.1 Sprzedawca dostarcza Produkt do Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin.

7.3.2 Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem bądź płatności elektronicznych – od dnia uznania

rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

7.3.3 Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.3.4 Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.4 Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

7.5 Sprzedawca dołącza do Dostawy  fakturę obejmującą dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

7.6 Nieuzasadniona odmowa przyjęcia Dostawy przez Klienta traktowana jest jako naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

7.7 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w doręczeniu przesyłki leżące po stronie Klienta.

8. Płatności

8.1 Klient może zapłacić za zakupiony Towar w następujący sposób:

8.1.1 przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy bądź płatność internetowa;

8.1.2 płatność przelewem bankowym realizowanym przez zewnętrzny system płatności Payu, obsługiwanym przez firmę Payu SA, z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul Grunwaldzka182, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444

8.1.3 płatność gotówką za pobraniem – płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy.

8.2 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

 8.3 W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 9. Rękojmia i tryb postępowania reklamacyjnego

9.1 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad fizycznych i prawnych i ponosi on odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Towar posiada wadę fizyczną lub prawną.

9.2 Przy realizacji Dostawy przez Dostawcę Sprzedawcy, w razie jej niezgodności ze złożonym Zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Dostawcę i odmówić przyjęcia Produktów, których nie zamawiał.

9.3 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub dostarczenia Produktu z wadą fabryczną, Klient może odmówić przyjęcia takiego Produktu, podpisując stosowne oświadczenie.

9.4 Jeśli zakupiony Towar posiada wadę, Klient ma prawo:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

9.5 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, a koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

9.6 Wszelkie reklamacje należy składać na adres e-mail: pracowniaportretyroslin@gmail.com  lub pisemnie listem poleconym na adres: Romana Roman Pracownia Portrety Roślin, ul. Miłego Dnia 29, 05-462 Izabela.

9.7 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e -mail) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji w etapie końcowy rozpatrzenia reklamacji konieczny jest zwrot wadliwego produktu.

9.8 Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta.

9.9 Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

-        Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

-        Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

-        Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

- Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

10.1 Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, przy czym termin ten liczony jest od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta, a jeżeli umowa:

    - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin na odstąpienie biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;

    - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

10.2 Klient odstępuje od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

10.2.1 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

- pisemnie na adres:  Romana Roman Pracownia Portrety Roślin, ul. Miłego Dnia 29, 05-462 Izabela.

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracowniaportretyroslin@gmail.com

10.3 W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, jeżeli natomiast Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

10.4 Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.5 W razie wybrania przez Klienta, korzystającego z prawa do odstąpienia od umowy, sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.6 Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy: Romana Roman Pracownia Portrety Roślin, ul. Miłego Dnia 29, 05-462 Izabela, przed upływem tego terminu.

10.7 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10.8 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; 

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. Gwarancja

11.1 Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru

12.Odpowiedzialność

12.1 Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Klienta z wyłączeniem utraconych korzyści.

12.2 Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

12.2.1 jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

12.2.2 utratę przez Klienta danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy,

12.2.3 szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży.

13. Usługi dodatkowe

13.1 Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów dodatkowe usługi w postaci Newslettera.

13.1.1 Usługi dodatkowe są świadczone nieodpłatnie, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

13.1.2 Usługi dodatkowe są świadczone dla Klientów, którzy wprowadzili adres swojej poczty elektronicznej, dokonali Rejestracji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

13.1.3 Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, informacji o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.

13.1.5 Każdy Newsletter zawiera informację o nadawcy, temat wiadomości oraz informacje o możliwości i sposobie rezygnacji z Newslettera.

13.1.6 Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera wypisując się z subskrypcji. Wypisanie z subskrypcji jest możliwe za pomocą odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

14.Prawa autorskie

14.1 Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu internetowego należą do Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.

    

15.Postanowienia końcowe

15.1 Zmiana Regulaminu

15.1.1 Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.

15.2 W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.

15.3 Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.

15.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2021

15.6 Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest:

 - Załącznik nr 1 – Polityka Prywatności

 - Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy

bottom of page